Aktuali informacija ir dažniausiai užduodami klausimai

 

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO (atnaujinta 2020-06-03)

 

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu.

Nuo birželio 2 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus. Pavienio priėmimo metu pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys priskirtų mokyklų teritorijose, po to – asmenys, negyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmenims, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, ir asmenims, gyvenantiems artimiausių mokyklų aptarnavimo teritorijose.

Atsisakius priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

 

Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.

 

Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“  https://svietimas.klaipeda.lt/laisvu-vietu-mokyklose-paieska/6 

 

Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:  

 •  prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);
 • priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai). Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas nebus priimami.

Informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą, laiką mokyklos skelbia savo interneto svetainėse.

     Savivaldybės administracija

_____________________

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS (atnaujinta 2020-04-06)

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas): https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf.

   Priėmimo aprašo svarbiausi pakeitimai: 

 • patikslinta prioriteto "broliai/seserys" sąlyga: pagrindinis (masiškiausias) priėmimas į mokyklas kitiems mokslo metams vykdomas nesibaigus einamiesiems mokslo metams ir baigiamųjų klasių mokiniai (broliai/seserys) nuo rugsėjo 1 d. mokyklose nebesimokys. Pakeistas Priėmimo aprašo 25 punktas ir 23.1.3, 26.1, 26.4, 45.2.4 papunkčiai, kuriuose nustatoma, kad prioritetinis priėmimas bus teikiamas tik tuo atveju, jeigu broliai/seserys mokysis tose pačiose mokyklose prašymuose nurodytais pageidaujamais priimti mokslo metais; 
 • nustatomas vienas pagrindinio priėmimo vykdymo etapas (Priėmimo aprašo 12, 35, 49, 50 punktai). Šiemet prašymų registracija stabdoma gegužės 6 d., Sistema bus užrakinta, kadangi iki gegužės 31 d. bus vykdomas automatinis priėmimas; 
 • griežtinamos sąlygos dėl priimamų asmenų faktinių gyvenamųjų vietų patikros (Priėmimo aprašo 23.4, 23.5 papunkčiai), siekiant sumažinti nesąžiningų (apgaulingų) registracijų skaičių ir siekiant, kad į artimiausias savo gyvenamai vietai mokyklas patektų kuo daugiau klaipėdiečių, o kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys pretenduotų tik į mokyklas, kuriose lieka laisvų vietų; 
 • iki 10 kalendorinių dienų trumpinamas terminas, per kurį priimti asmenys į mokyklas turi pateikti priėmimo dokumentus ir nustatomos galimybės dėl objektyvių priežasčių minėtus dokumentus pateikti kitu (sutartu) laiku (Priėmimo aprašo 53 punktas).

   Mokykloms priskirtų aptarnaujamų teritorijų svarbiausi pakeitimai:

 • kelioms mokykloms priskiriamos tos pačios gatvės, todėl pasirinkus tas mokyklas visais atvejais bus skaičiuojami teritoriniai balai Priėmimo apraše nustatyta tvarka:
           1) Dragūnų ir Žolynų g. priskiriamos kaip teritorinės Verdenės“ ir Vitės progimnazijoms;
             2) Austėjos, Dvaro, Gabijos, Laukpačio, Medeinos, Mildos, Perkūno, Tauralaukio, Užupio ir Žemynos g. aptarnaus Tauralaukio ir S. Dacho progimnazijos;
           3) Kauno gatvės namai Nr. 1–27 priskiriami Sendvario, M. Mažvydo progimnazijoms ir „Gilijos“ pradinei mokyklai;
           4) Bandužių, Brožynų, Budelkiemio, Kuncų, Markučių, Mogiliovo, Vaidaugų g., kaip teritorines, aptarnaus L. Stulpino ir „Vyturio“ progimnazijos

Prašymai mokytis 2020-2021 mokslo metais pradedami registruoti tokiais terminais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“:

 • vasario 27 d. 10 val. į 11 gimnazines klases;
 • kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;
 • kovo 5 d. 10 val. į 5 klases;
 • kovo 9 d. 10 val. į 9 ir likusias klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Savivaldybės administracijoje. 

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis Savivaldybės mokyklose, ir neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai (Liepų g. 11, Klaipėda). Kartu pateikia galiojančių asmens dokumentų (paso, Šengeno arba Nacionalinės vizų  ir/arba leidimų gyventi/dirbti/mokytis Lietuvos Resublikoje) kopijas. Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Savivaldybės administracijoje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, taip pat kaip ir klaipėdiečiai, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 Savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m. gegužės 6–31 d. 


MOTYVACIJOS VERTINIMŲ 2020 METAIS GRAFIKAS

Eil. Nr.

Mokykla

Klasių paskirtis

Klasė

Vykdymo terminai

Pastabos*

1.

Vydūno gimnazija

Humanistinės kultūros ugdymo

1–4

5–8,
I–IV

Balandžio 14–16 d.

Balandžio 20 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.  V1-67, 8 punktu

2.

Marijos Montessori mokykla-darželis

Montesori pedagogikos

1–4

Nevykdomas motyvacijos vertinimas. Mokiniai priimami bendra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

3.

„Ąžuolyno“ gimnazija

Akademinių poreikių ugdymo

I–IV

Balandžio 20-25 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.V1-43, 2 priedu

4.

„Vėtrungės“ gimnazija

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo

I–IV 

Balandžio 20–25 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-43, 6 punktu

5.

Gedminų progimnazija

Valdorfo pedagogikos

1–8

Nevykdomas motyvacijos vertinimas. Mokiniai priimami bendra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

6.

Maksimo Gorkio progimnazija

Humanistinės kultūros ugdymo

1–4

Nevykdomas motyvacijos vertinimas. Mokiniai priimami bendra Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

7.

Vytauto Didžiojo gimnazija

Akademinių poreikių ugdymo
Sporto

I–IV


II–III 

Balandžio 14–22 d.


Balandžio 14–21 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-31, 2 priedu

8.

Jūrų kadetų mokykla

Jūrų kadetų ugdymo

5–9

Balandžio 21–23 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V1-25, 2 priedu

9.

„Aukuro“ gimnazija

Sporto

I–II

Balandžio 22–30 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-46, 13 punktu

10.

„Žemynos“ gimnazija

Klasikinio ugdymo

I–IV

Balandžio 20–24 d.

Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas, vadovaujantis Pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu plano, patvirtinto Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-83, 9 punktu

* išsami informacija apie  motyvacijos vertinimų tvarkas skelbiama mokyklų interneto svetainėse

Priėmimo į mokyklas organizavimo ir vykdymo, prašymų registravimo klausimais asmenis gali konsultuoti mokyklų, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atsakingi darbuotojai. Jų kontaktai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės skiltyje "Priėmimas į mokyklas / Priėmimo dokumentai. Konsultantai".

                                                                                                                                                                         Savivaldybės administracija

_________________________

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 • Ar galima autorizuotis Sistemoje iš anksto, t. y. iki oficialaus prašymų registravimo Sistemoje termino?

Galima. Instrukcija pateikta paskyros „Priėmimas į mokyklas“ skiltyje „Kaip užpildyti prašymą“ (pateiktis „Išankstinis užsiregistravimas priėmimo sistemoje“).

 • Kada reikia Sistemoje registruoti prašymus?

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

 • Ar reikia Sistemoje registruoti prašymus, jeigu norima keisti mokyklą?

Priimant į savivaldybės mokyklas, vertinami tik Sistemoje užregistruoti prašymai. Prieš registruodami sistemoje mokyklos keitimui skirtus prašymus, asmenys turi įsitikinti, kad pasirinktose mokyklose yra laisvų vietų. 

 • Kokias priskirtas mokyklas turi pasirinkti kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, registruodami Sistemoje prašymus?

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantiems asmenims nėra nustatyta priskirtų aptarnauti mokyklų. Šie asmenys mokyklas renkasi laisvai (ne daugiau 3). Rekomenduojama įvertinti mokyklų užpildomumo situacijas, kadangi minėti asmenys bus priimami tik į laisvas vietas ir miesto teritorijoje faktiškai gyvenantys asmenys. Jeigu pagrindinio priėmimo metu asmenys nepateks nė į vieną pasirinktą mokykla, jiems sudaryta galimybė Sistemoje koreguoti prašymą ir pasirinkti kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

 • Jeigu mokyklų atstovai, tikrinantys faktines gyvenamąsias vietas, nebus įleidžiami į namus, kokį poveikį tai turės priėmimui?

Mokyklų tikrintojai, apklausę artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis (kaimynus), miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, aktuos neįsileidimo ir apklausų rezultatus. Taip pat kreipsis į kitų savivaldybių ar valstybines institucijas dėl asmenų faktinių gyvenamųjų vietų patikros. Mokyklų mokinių priėmimo komisijos spręs dėl asmenų priėmimo. Prašymus užregistravę sistemoje asmenys turėtų būti patys suinteresuoti įrodyti prašymuose pateiktų duomenų teisingumą.

 • Jeigu vaikas, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, baigia pradinio ugdymo programą netradicinio ugdymo klasėje Klaipėdos miesto mokykloje ir nori tęsti mokslus toje pačioje mokykloje, toje pačioje klasėje, ar gali būti, kad vaikas nebus perkeltas į pagrindinio ugdymo programą, jei jis ne Klaipėdos miesto gyventojas?

Jeigu planuojama tęsti vaiko mokymą pagal pagrindinio ugdymo programą toje pačioje Klaipėdos miesto savivaldybės mokykloje (klasėje), jam teikiama pirmenybė prieš naujai priimamus vaikus, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Prašymas mokytis aukštesnėje klasėje turi būti užregistruotas Sistemoje iki pagrindinio priėmimo vykdymo.

 • Kaip registruoti Sistemoje prašymą Lietuvos piliečiams, jeigu nėra galimybės autorizuotis per e. valdžios vartus?

Šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijoje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės priėmimo komisijai, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų priėmus teigiamą sprendimą, už pareiškėjus prašymus sistemoje registruos atsakingas Švietimo skyriaus specialistas.

 • Kaip registruoti Sistemoje prašymą užsienio valstybių piliečiams, jeigu nėra galimybįs prisijungti per e. valdžios vartus?

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose ir neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijoje (Liepų g. 11, Klaipėda), pateikdami galiojančių asmens dokumentų (paso), Šengeno arba Nacionalinės vizų  ir/arba leidimų gyventi / dirbti / mokytis Lietuvos Resublikoje, kopijas.

 • Kur galima susipažinti su mokyklų vykdomomis ugdymo programomis, specializuotomis ugdymo kryptimis, motyvacijų vertinimų reikalavimais ir kita priėmimo informacija?

Mokyklos savo interneto svetainėse privalo skelbti aktualią su asmenų priėmimu susijusią informaciją apie prašymų registravimą Sistemoje, pagrindinių, pavienių priėmimų bei motyvacijos vertinimų organizavimo ir vykdymo tvarkas, terminus, apie priimtų asmenų dokumentų priėmimo vietas ir datas, apie mokyklai nustatytas klases ir mokinių skaičius jose, apie priskirtas aptarnavimo teritorijas, Priėmimo komisijų isudėtis ir įgaliojimus, apie nenumatytų priėmimo atvejų nagrinėjimo tvarkas. Taip pat turi viešinti gautų prašymų, priimtų asmenų ir laisvų vietų skaičių.

 • Ar 4 klasės mokinys, pereidamas į tos pačios mokyklos 5-ąją klasę, pateks į tos pačios sudėties, t. y. buvusių klasiokų, klasę?
  Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdo mokyklos vadovas. Tėvai savo pageidavimus gali išsakyti, tuo metu, kai pateikinės mokyklai priėmimo dokumentus.


 • Ar, registruojant prašymą, bus užskaityta mokykla kaip teritorinė, jeigu prašyme bus nurodytas tik netradicinio ugdymo klasės toje mokykloje pasirinkimas?
  Ne. Būtina papildomai vienu iš pasirinkimų nusatyti tos pačios mokyklos bendrosios klasės pasirinkimą. Pvz., renkantis Gedminų progimnazijos Valdorfo klasę ir gyvenant Gedminų progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, reikia pasirinkti ir Gedminų progimnazijos atitinkamą bendrąją klasę.

 • Ar prašyme nurodytų mokyklų eiliškumas turi įtakos priėmimui?
  Taip. Svarbus yra mokyklų išdėstymo eiliškumas. Sistema pradžioje analizuoja prašymą pagal pirmąjį, vėliau pagal antrąjį ir trečiąjį pasirinkimą. Teritorinė mokykla neprivalo būti pirmoji. Asmenys eiliškumą sudėlioja pagal savo pageidavimus. Pirmasis numeris – labiausiai norima mokykla.

 • Kaip užbaigti pildyti nepabaigtą prašymą (būsena "rengiama")?
  Reikia asmeniniais slaptažodžiais prisijungti prie sistemos. Aktyvuoti nuorodą "Mano prašymai" ir paspaudus "pieštuką", užpildyti likusius neužpildytus duomenis. Teisingai užpildytas prašymas žymimas būsena "užregistruota".
 • Jeigu blogai pasirinkta klasė ar mokslo metai, ar galima užregistruotame prašyme klasės ir mokslo metų netikslumus pakeisti?
  Klasių ir mokslo metų koregavimo funkcija sistemoje nenumatyta. Tokiu atveju užregistruotą prašymą reikia ištrinti ir pildyti naują prašymą.
 • Kas gali pakonsultuoti dėl prašymų pildymo ar dėl priėmimo į mokyklas organizavimo tvarkos ir terminų?
  Galima konsultuotis su Švietimo skyriaus specialistais ir mokyklų darbuotojais, kurių kontaktai pateikti Savivaldybės svetainėje "Priėmimas į mokyklas" nuoroda "Konsultuojantys asmenys".