Aktuali informacija ir dažniausiai užduodami klausimai

 

Atsiprašome dėl priėmimo į mokyklas elektroniniu būdu I etapo pasitaikiusių nesklandumų, kadangi toks priėmimas buvo vykdomas pirmą kartą.

 

Informuojame, kad pagrindinio priėmimo į mokyklas II etapas prasidės nuo 2019 m. gegužės 20 d. (prašymų į 1 ir 9 klases keitimas/redagavimas bus užrakintas iki gegužės 24 d.).
        II etapo metu priskyrimas mokykloms bus vykdomas į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas. Apie priskirtas mokyklas asmenys bus informuojami mokyklų specialistų individualiai (sistemos pranešimas nebus siunčiamas) arba asmenys patys priėmimo rezultatus galės pasitikrinti sistemoje, peržiūrėję savo prašymus.

 

Pasibaigus automatiniam eilių generavimui po I ETAPO, nustatyta, kad:

1. Į atskirų mokyklų bendrąsias klases nepateko jų priskirtose teritorijose gyvenantys mokiniai, tačiau pateko neteritoriniai ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys mokiniai.

2. Į vienos mokyklos netradicinio ugdymo klases pateko mokiniai motyvacinius vertinimus išlaikę žemesniais balais.

 

Siekiant maksimaliai užtikrinti Priėmimo tvarkos aprašo nuostatų vykdymą ir galimybę mokiniams mokytis arčiau namų:

1. Mokyklose tvarkomi priėmimo dokumentai tik su mokiniais, priimtais ir gyvenančiais mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose. Su kitais I etape pagal sistemą priimtais mokiniais mokymo sutartys bus sudaromos tik į likusias laisvas mokymosi vietas, priėmus visus pageidaujančius teritorinius mokinius. Apie visus priėmimo pasikeitimus minėtų mokyklų specialistai informuos tėvus individualiai.

2. Su kitų savivaldybių teritorijose gyvenančiais mokiniais pagal sistemą priimtais I etape, mokymo sutartys bus sudaromos tik priėmus klaipėdiečius ir mokyklose likus laisvoms mokymosi vietoms. Jau sudarytos mokymo sutartys bus sustabdomos. Apie visus priėmimo pasikeitimus minėtų mokyklų specialistai informuos tėvus individualiai.

 

Šiuo metu nustatyta, kad neužtenka mokymosi vietų „Verdenės“, Tauralaukio progimnazijų aptarnavimo teritorijose gyvenančių 1, 5 klasių ir Sendvario progimnazijos 1 klasių mokiniams. Į šias mokyklas nepatekusiems mokiniams bus siūlomos mokymosi vietos artimiausiose mokyklose. Apie tai asmenys bus informuojami mokyklų specialistų individualiai.


        Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas/Laisvų vietų mokyklose paieška“.


           PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS VYKDOMAS IKI 2019 M. RUGSĖJO 1 D. IR VĖLIAU PER MOKSLO METUS.

Dėkojame už supratingumą ir tikimės, kad artimiausiu metu I etapo netikslumai bus ištaisyti.
                                                                                                                                 Savivaldybės administracija

_______________________________________________________

 

Atsisakius priskirtų mokyklų po I etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.

Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“. Pasirašoma laisvoje vietoje apačioje arba prie savo duomenų);
 • priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

  Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose
  , pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka. 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

                                                                                                                                                                Savivaldybės administracija

_________________________________________________

 

 

BENDRA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. AD1-1830, nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2019 m.:

 • vasario 7 d. 10 val. į 9–12 gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III spec. įgūdžių ugdymo specialiosiose mokyklose klases;

 • vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;

 • vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;

 • vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;

 • kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda) Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai. Komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, taip pat kaip ir klaipėdiečiai, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio ir svarbiausio priėmimo vykdymo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases.
Prašymų registravimas Sistemoje nutraukiamas 2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. gegužės 20 d.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 įsakymu Nr. AD1-520, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais Sistemos pagrindu vykdomas:
- I etapas - 2019 m.  gegužės 8 d.
(tai pagrindinio eilių generavimo etapas. Šiame etape vertinami iki pagrindinio priėmimo Sistemoje užregistruoti prašymai, kurių duomenis mokyklos patikrino ir užfiksavo jų teisingumą būsena „pateikta“). Pasibaigus I etapui, asmenys Sistemos pranešimu informuojami apie jiems priskirtas mokyklas, kurių jie gali atsisakyti pranešime patvirtindami ketinimą dalyvauti II etape;
- II etapas - 2019 m. gegužės 15 d. (šio etapo metu generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo vietas. Šiame etape vertinami prašymai, kurie nebuvo priskirti jokiai mokyklai, arba po I etapo asmenys nurodė, kad pageidauja dalyvauti II etape). 
Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys, koregavę Sistemoje prašymą, gali būti priimti į mokyklas, kuriose yra laisvų vietų, pavienio priėmimo metu.

Motyvacijos vertinimai mokyklose bus vykdomi:

Mokykla

Klasių paskirtis

Klasės

Vykdymo terminai

„Žemynos“ gimnazija

Klasikinio ugdymo

I–IV

Balandžio 12 d.

Gedminų progimnazija

Valdorfo pedagogikos

1–8

Balandžio 15–18 d.

„Ąžuolyno“ gimnazija

Akademinių poreikių ugdymo

I–IV

Balandžio 15–16 d.

M. Gorkio progimnazija

Humanistinės kultūros ugdymo

1–8

Balandžio 16 d.

Vytauto Didžiojo gimnazija

Akademinių poreikių ugdymo

I–IV

Balandžio 17–18 d.

Vytauto Didžiojo gimnazija

Sporto

I-II

Balandžio 24-25 d.

Vydūno gimnazija

Humanistinės kultūros ugdymo

5–8,
I–IV

Balandžio 18 d.

Vydūno gimnazija

Humanistinės kultūros ugdymo

1-4

balandžio 23-25 d.

M. Montessori mokykla-darželis

Montesori pedagogikos

1–4

Balandžio 19 d.

„Vėtrungės“ gimnazija

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo

I–IV 

Balandžio 19 d.

Jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų priskirtos mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių asmenų prašymų, nuosekliai vykdomi šie veiksmai:

 • priimami pirmumo teise: 1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo mokykloje (klasėje); 2) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 3) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;

 • organizuojama faktinių gyvenamųjų vietų patikra mokinių registro, Savivaldybės centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos pagrindu ar apklausiant artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis, miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius;

 • prašoma pateikti į mokyklas papildomus dokumentus, įrodančius priimamų asmenų faktines gyvenamąsias vietas (turto nuosavybę ar valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, mokėjimo kvitai už suteiktas komunalines ar kitas gyvenamųjų patalpų išlaikymo paslaugas);

 • esant poreikiui, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu;

 • asmenims siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų, arba didinamas klasių skaičius toje pačioje ar gretimose mokyklose.

Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietas pateikimo, mokyklos apie tai informuoja asmenis Sistemos pranešimu ir grąžina prašymus taisyti. Po pataisymo prašymai Sistemoje registruojami iš naujo. Neištaisius klaidingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietas, prašymai anuliuojami ir asmenys pagrindiniame priėmime nedalyvauja. Mokyklos apie tai informuoja asmenis ir Švietimo skyrių.

Jeigu asmenys renkasi mokyklas pagal individualius švietimo poreikius, tai jie priimami tai mokyklai Priėmimo aprašu nustatyta tvarka.

Aktualiems, Apraše nenumatytiems, asmenų priėmimo į mokyklas atvejams, skundams, pareiškimams nagrinėti sudaryta Savivaldybės mokinių priėmimo komisija. Komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus asmenys turi pateikti Savivaldybės vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda).

_________________________

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • Ar galima autorizuotis Sistemoje iš anksto, t. y. iki oficialaus prašymų registravimo Sistemoje termino?

Galima. Instrukcija pateikta paskyros „Priėmimas į mokyklas“ skiltyje „Kaip užpildyti prašymą“ (pateiktis „Išankstinis užsiregistravimas priėmimo sistemoje“).

 • Kada reikia Sistemoje registruoti prašymus?

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

 • Ar reikia Sistemoje registruoti prašymus, jeigu norima keisti mokyklą 2018-2019 mokslo metais?

Priimant į savivaldybės mokyklas, vertinami tik Sistemoje užregistruoti prašymai. Prieš registruodami sistemoje prašymus mokytis 2018–2019 mokslo metais, asmenys turi įsitikinti, kad pasirinktose mokyklose yra laisvų vietų. Tokius prašymus Švietimo skyriaus atsakingi darbuotojai Sistemoje priskirs mokyklai rankiniu būdu.

 • Kokias priskirtas mokyklas turi pasirinkti kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, registruodami Sistemoje prašymus?

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantiems asmenims nėra nustatyta priskirtų aptarnauti mokyklų. Šie asmenys mokyklas renkasi laisvai (ne daugiau 3). Rekomenduojama įvertinti mokyklų užpildomumo situacijas, kadangi minėti asmenys bus priimami tik po to, kai bus priimti miesto teritorijoje faktiškai gyvenantys asmenys. Jeigu pagrindinio priėmimo metu asmenys nepateks nė į vieną pasirinktą mokykla, jiems sudaryta galimybė Sistemoje koreguoti prašymą ir pasirinkti kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

 • Jeigu mokyklų atstovai, tikrinantys faktines gyvenamąsias vietas, nebus įleidžiami į namus, kokį poveikį tai turės priėmimui?

Mokyklų tikrintojai, apklausę artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis (kaimynus), miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, aktuos neįsileidimo ir apklausų rezultatus. Mokyklų mokinių priėmimo komisijos spręs dėl asmenų priėmimo. Prašymus užregistravę sistemoje asmenys turėtų būti patys suinteresuoti įrodyti prašymuose pateiktų duomenų teisingumą.

 • Jeigu vaikas, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, baigia pradinio ugdymo programą netradicinio ugdymo klasėje Klaipėdos miesto mokykloje ir nori tęsti mokslus toje pačioje mokykloje, toje pačioje klasėje, ar gali būti, kad vaikas tiesiog nebus perkeltas į pagrindinio ugdymo programą, jei jis ne Klaipėdos miesto gyventojas?

Jeigu planuojama tęsti vaiko mokymą pagal pagrindinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje (klasėje), jam teikiama pirmenybė prieš naujai priimamus vaikus, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Prašymas mokytis aukštesnėje klasėje turi būti užregistruotas Sistemoje iki pagrindinio priėmimo.

 • Kaip registruoti Sistemoje prašymą, jeigu nėra galimybės autorizuotis per e. valdžios vartus?

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda) Savivaldybės priėmimo komisijai. komisijai priėmus teigiamą sprendimą, už pareiškėjus prašymus sistemoje registruos atsakingas Švietimo skyriaus specialistas.

 • Kur galima susipažinti su mokyklų vykdomomis ugdymo programomis, specializuotomis ugdymo kryptimis, motyvacijų vertinimų reikalavimais ir kita priėmimo informacija?

Mokyklos savo interneto svetainėse privalo skelbti aktualią su asmenų priėmimu susijusią informaciją apie prašymų registravimą Sistemoje, pagrindinių, pavienių priėmimų bei motyvacijos vertinimų organizavimo ir vykdymo tvarkas, terminus, apie priimtų asmenų dokumentų priėmimo vietas ir datas, apie mokyklai nustatytas klases ir mokinių skaičius jose, apie priskirtas aptarnavimo teritorijas, Priėmimo komisijų ir mokyklų vadovų įgaliojimus, apie nenumatytų priėmimo atvejų nagrinėjimo tvarkas. Taip pat turi viešinti gautų prašymų, priimtų asmenų ir laisvų vietų skaičių per 2 darbo dienas, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir laisvų vietų skaičių nuolat pavienio priėmimo metu.

 • Ar 4 klasės mokinys, pereidamas į tos pačios mokyklos 5-ąją klasę, pateks į tos pačios sudėties, t. y. buvusių klasiokų, klasę?
  Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdo mokyklos vadovas. Tėvai savo pageidavimus gali išsakyti, tuo metu, kai pateikinės mokyklai priėmimo dokumentus.

 • Ar, registruojant prašymą, bus užskaityta mokykla kaip teritorinė, jeigu prašyme bus nurodytas tik netradicinio ugdymo klasės toje mokykloje pasirinkimas?
  Ne. Būtina papildomai vienu iš pasirinkimų nusatyti tos pačios mokyklos bendrosios klasės pasirinkimą. Pvz., renkantis Gedminų progimnazijos Valdorfo klasę ir gyvenant Gedminų progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, reikia pasirinkti ir Gedminų progimnazijos atitinkamą bendrąją klasę.

 • Ar prašyme nurodytų mokyklų eiliškumas turi įtakos priėmimui?
  Taip. Svarbus yra mokyklų išdėstymo eiliškumas. Sistema pradžioje analizuoja prašymą pagal pirmąjį, vėliau pagal antrąjį ir trečiąjį pasirinkimą. Teritorinė mokykla neprivalo būti pirmoji. Asmenys eiliškumą sudėlioja pagal savo pageidavimus. Pirmasis numeris – labiausiai norima mokykla

 • Kaip užbaigti pildyti nepabaigtą prašymą (būsena "rengiama")?
  Reikia asmeniniais slaptažodžiais prisijungti prie sistemos. Aktyvuoti nuorodą "Mano prašymai" ir paspaudus "pieštuką, užpildyti likusius neužpildytus duomenis. Teisingai užpildytas prašymas žymimas būsena "užregistruota".
 • Jeigu blogai pasirinkta klasė, ar galima užregistruotą prašymą koreguoti?
  Klasių ir mokslo metų koregavimo funkcija sistemoje nenumatyta. Tokiu atveju užregistruotą prašymą reikia ištrinti ir pildyti naują prašymą.
 • Kas gali pakonsultuoti dėl prašymų pildymo ar priėmimo Sistemos pagrindu organizavimo tvarkos ir terminų?
  Galima konsultuotis su Švietimo skyriaus specialistais ir mokyklų darbuotojais, kurių kontaktai pateikti Savivaldybės svetainėje "Priėmimas į mokyklas" nuoroda "Konsultuojantys asmenys".