Aktuali informacija ir dažniausiai užduodami klausimai

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO VYKDYMO

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais.
Nuo š. m. birželio 1 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus.

Atsisakius po pagrindinio etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.

Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje galima koreguoti ir rinktis mokyklas, kuriose yra laisvų vietų.


Informacija apie laisvas vietas, instrukcijos apie priskirtų vietų atsisakymą ir prašymų koregavimą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.


Priimti asmenys per 10 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti priėmimo dokumentus.  
Jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių asmenys nustatytu terminu nuvykti į mokyklas negali, jie turi telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku informuoti mokyklų vadovus apie kitus dokumentų pateikimo terminus. Asmenys mokykloms teikia tokius priėmimo dokumentus:

 • prašymus mokytis, kuriuos asmenys pasirašo;
 • priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir mokymo sutartys.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas nebus priimami.

Informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą, laiką mokyklos skelbia savo interneto svetainėse.

                                                                                                                                                                                                              Savivaldybės administracija

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • Ar galima autorizuotis Sistemoje iš anksto, t. y. iki oficialaus prašymų registravimo Sistemoje termino?

Galima. Instrukcija pateikta paskyros „Priėmimas į mokyklas“ skiltyje „Kaip užpildyti prašymą“ (pateiktis „Išankstinis užsiregistravimas priėmimo sistemoje“).

 • Kada reikia Sistemoje registruoti prašymus?

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

 • Ar reikia Sistemoje registruoti prašymus, jeigu norima keisti mokyklą 2021-2022 mokslo metais?

Priimant į savivaldybės mokyklas, vertinami tik Sistemoje užregistruoti prašymai. Prieš registruodami sistemoje prašymus mokytis 2021–2022 mokslo metais, asmenys turi įsitikinti, kad pasirinktose mokyklose yra laisvų vietų. Tokius prašymus Švietimo skyriaus atsakingi darbuotojai Sistemoje priskirs mokyklai rankiniu būdu.

 • Kokias priskirtas mokyklas turi pasirinkti kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, registruodami Sistemoje prašymus?

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantiems asmenims nėra nustatyta priskirtų aptarnauti mokyklų. Šie asmenys mokyklas renkasi laisvai (ne daugiau 3). Rekomenduojama įvertinti mokyklų užpildomumo situacijas, kadangi minėti asmenys bus priimami tik po to, kai bus priimti miesto teritorijoje faktiškai gyvenantys asmenys. Jeigu pagrindinio priėmimo metu asmenys nepateks nė į vieną pasirinktą mokykla, jiems sudaryta galimybė Sistemoje koreguoti prašymą ir pasirinkti kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

 • Jeigu mokyklų atstovai, tikrinantys faktines gyvenamąsias vietas, nebus įleidžiami į namus, kokį poveikį tai turės priėmimui?

Mokyklų tikrintojai, apklausę artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis (kaimynus), miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, aktuos neįsileidimo ir apklausų rezultatus. Mokyklų mokinių priėmimo komisijos spręs dėl asmenų priėmimo. Prašymus užregistravę sistemoje asmenys turėtų būti patys suinteresuoti įrodyti prašymuose pateiktų duomenų teisingumą.

 • Jeigu vaikas, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, baigia pradinio ugdymo programą netradicinio ugdymo klasėje Klaipėdos miesto mokykloje ir nori tęsti mokslus toje pačioje mokykloje, toje pačioje klasėje, ar gali būti, kad vaikas tiesiog nebus perkeltas į pagrindinio ugdymo programą, jei jis ne Klaipėdos miesto gyventojas?

Jeigu planuojama tęsti vaiko mokymą pagal pagrindinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje (klasėje), jam teikiama pirmenybė prieš naujai priimamus vaikus, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Prašymas mokytis aukštesnėje klasėje turi būti užregistruotas Sistemoje iki pagrindinio priėmimo.

 • Kaip registruoti Sistemoje prašymą, jeigu nėra galimybės autorizuotis per e. valdžios vartus?

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda) Savivaldybės priėmimo komisijai. komisijai priėmus teigiamą sprendimą, už pareiškėjus prašymus sistemoje registruos atsakingas Švietimo skyriaus specialistas.

 • Kur galima susipažinti su mokyklų vykdomomis ugdymo programomis, specializuotomis ugdymo kryptimis, motyvacijų vertinimų reikalavimais ir kita priėmimo informacija?

Mokyklos savo interneto svetainėse privalo skelbti aktualią su asmenų priėmimu susijusią informaciją apie prašymų registravimą Sistemoje, pagrindinių, pavienių priėmimų bei motyvacijos vertinimų organizavimo ir vykdymo tvarkas, terminus, apie priimtų asmenų dokumentų priėmimo vietas ir datas, apie mokyklai nustatytas klases ir mokinių skaičius jose, apie priskirtas aptarnavimo teritorijas, Priėmimo komisijų ir mokyklų vadovų įgaliojimus, apie nenumatytų priėmimo atvejų nagrinėjimo tvarkas. Taip pat turi viešinti gautų prašymų, priimtų asmenų ir laisvų vietų skaičių per 2 darbo dienas, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir laisvų vietų skaičių nuolat pavienio priėmimo metu.

 • Ar 4 klasės mokinys, pereidamas į tos pačios mokyklos 5-ąją klasę, pateks į tos pačios sudėties, t. y. buvusių klasiokų, klasę?

Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdo mokyklos vadovas. Tėvai savo pageidavimus gali išsakyti, tuo metu, kai pateikinės mokyklai priėmimo dokumentus.

 •  Ar, registruojant prašymą, bus užskaityta mokykla kaip teritorinė, jeigu prašyme bus nurodytas tik netradicinio ugdymo klasės toje mokykloje pasirinkimas? 

Būtina papildomai vienu iš pasirinkimų nusatyti tos pačios mokyklos bendrosios klasės pasirinkimą. Pvz., renkantis Gedminų progimnazijos Valdorfo klasę ir gyvenant Gedminų progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, reikia pasirinkti ir Gedminų progimnazijos atitinkamą bendrąją klasę.

 • Ar prašyme nurodytų mokyklų eiliškumas turi įtakos priėmimui?

Svarbus yra mokyklų išdėstymo eiliškumas. Sistema pradžioje analizuoja prašymą pagal pirmąjį, vėliau pagal antrąjį ir trečiąjį pasirinkimą. Teritorinė mokykla neprivalo būti pirmoji. Asmenys eiliškumą sudėlioja pagal savo pageidavimus. Pirmasis numeris – labiausiai norima mokykla

 • Kaip užbaigti pildyti nepabaigtą prašymą (būsena "rengiama")?

Reikia asmeniniais slaptažodžiais prisijungti prie sistemos. Aktyvuoti nuorodą "Mano prašymai" ir paspaudus "pieštuką, užpildyti likusius neužpildytus duomenis. Teisingai užpildytas prašymas žymimas būsena "užregistruota".

 • Jeigu blogai pasirinkta klasė, ar galima užregistruotą prašymą koreguoti?

Klasių ir mokslo metų koregavimo funkcija sistemoje nenumatyta. Tokiu atveju užregistruotą prašymą reikia ištrinti ir pildyti naują prašymą.

 • Kas gali pakonsultuoti dėl prašymų pildymo ar priėmimo Sistemos pagrindu organizavimo tvarkos ir terminų?

Galima konsultuotis su Švietimo skyriaus specialistais ir mokyklų darbuotojais, kurių kontaktai pateikti Savivaldybės svetainėje "Priėmimas į mokyklas" nuoroda "Konsultuojantys asmenys".