Aktuali informacija ir dažniausiai užduodami klausimai

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Informuojame, kad nuo š. m. gegužės 17 d. (12.00 val.) atidaroma mokinių priėmimo informacinė sistema, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir pradedamas pavienis priėmimas 2023–2024 mokslo metams.

Pavienio priėmimo metu asmenys turi teisę atsisakyti priskirtų mokyklų ir rinktis kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų. Atsisakyta mokymosi vieta nėra saugoma. Prašymo atnaujinimo instrukcijos ir informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į mokyklas“. Mokyklų keitimams užregistruoti prašymai sistemoje bus saugomi ir vertinami per mokslo metus ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų.

Į mokyklas priimti asmenys per 10 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius dokumentus:

 • prašymus mokytis;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu asmenys nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus;
 • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys mokykloms turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

              Mokyklos informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą ir laiką skelbia savo interneto svetainėse.

              Pranešame, kad Tauralaukio progimnazijos naujojo pastato Senvagės gatvėje statybos darbai nėra baigti, todėl mokinių priėmimo į naujas mokymosi vietas klausimai bus sprendžiami darbus užbaigus.

                                                                                                                                                                  Savivaldybės administracija

 

_______________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS  MOKYTIS 2023–2024 MOKSLO METAIS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9  

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2023–2024 mokslo metais pradedamas į:

9 klases nuo 2023 m. vasario 27 d. 10.00 val.

2–4, 6–8, 10–12 klases nuo 2023 m. vasario 28 d. 10.00 val.

1 klases nuo 2023 m. kovo 1 d. 10.00 val.

5 klases nuo 2023 kovo 3 d. 10.00 val.

Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;

teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę (mokykloms-darželiams netaikoma), iš 4 į 5 klasę, iš 8 į 9 klasę Vydūno, H. Zudermano gimnazijose ir Jūrų kadetų mokykloje, iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose aukščiau įvardintais (prašymų registravimo Sistemoje) terminais iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios (iki balandžio 21 d. imtinai)

Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

Prašymus registruoti Sistemoje GALI VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda, https://www.klaipeda.lt/lt/-1/struktura-ir-kontaktai/131/klientu-aptarnavimo-skyrius/d79). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Klientų aptarnavimo skyriuje. Minėtas prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu (info@klaipeda.lt). 

E_prašymo forma skelbiama: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9).

PIRMĄ KARTĄ REGISTRUOJANTIS SISTEMOJE, būtina aktyvuoti lauką „Registracija“ ir užsiregistruoti per e. valdžios vartus. Galima išankstinė autorizacija. Instrukcijos pateiktos: https://svietimas.klaipeda.lt/kaip-uzpildyti-prasyma/11

Pildant prašymą Sistemoje, galima rinktis NE DAUGIAU KAIP 3 MOKYKLAS, iš jų viena turi būti TERITORINĖ MOKYKLA 1–10 klasėms.

        PIRMUMAS PRIĖMIMUI teikiamas šiais atvejais:

 • asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • asmenims, pageidaujantiems tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje;
 • asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (kai priimami į teritorinę mokyklą);
 • asmenims, kurių broliai ir seserys pageidaujamais mokytis mokslo metaisjau mokosi toje mokykloje (kai priimami į teritorinę mokyklą);
 • du (dvyniai) bei daugiau vienu metu šeimoje gimę asmenys (kai priimami į teritorinę mokyklą).

Priimant į mokyklas, gali būti organizuojami MOTYVACINIAI VERTINIMAI, vadovaujantis mokyklų vadovų patvirtintais ir Švietimo skyriaus suderintais Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašais. Už motyvacinius vertinimus gautus balus mokyklos suveda į Sistemą. 2023 m. motyvacinius vertinimus organizuos:

 • „Ąžuolyno“, Vydūno gimnazijos mokykla į visas klases;
 • „Aukuro“, Vytauto Didžiojo, „Vėtrungės“, Hermano Zudermano gimnazijos į pavienes klases.

 KITŲ SAVIVALDYBIŲ teritorijose gyvenantys asmenys prašymus Sistemoje registruoja bendra tvarka. Jie gali laisvai rinktis 3 mokyklas (teritorinių mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimti į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymuose pateiktus duomenis tikrina mokyklų tvarkytojai. FAKTINIŲ GYVENAMŲJŲ VIETŲ, į kurias atsižvelgus organizuojamas priėmimas teritorinėse mokyklose, PATIKROS vykdomos Mokinių ir Gyventojų registrų, Vaikų priėmimo į darželius informacinės sistemos pagrindu, prašant pateikti nuosavybę ar nuomą įrodančius dokumentus, apklausiant artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis, miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu (pildomi patikrų aktai), kreipiamasi į kitų savivaldybių ar valstybines institucijas. Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietas pateikimo, mokyklos apie tai informuoja asmenis Sistemos pranešimu, grąžina prašymus taisyti per Sistemą (po pataisymo prašymai Sistemoje registruojami iš naujo), tėvams neištaisius klaidingų duomenų apie faktines gyvenamąsias vietasPRAŠYMAI ANULIUOJAMI ir asmenys pagrindiniame priėmime nedalyvauja. Mokyklos apie tai informuoja asmenis ir Švietimo skyrių.

 PAGRINDINIO PRIĖMIMO 2023 m. vykdymas:

 • stabdomas prašymų Sistemoje registravimas nuo balandžio 24 d. iki gegužės 26 d. (vykdomas automatinis priėmimas);
 • vertinami iki pagrindinio priėmimo užregistruoti prašymai, kurių duomenis mokyklos patikrino (būsena „patikrinta“);
 • apie pagrindinio priėmimo metu priskirtas mokyklas (būsena „priimta“) asmenys informuojami Sistemos pranešimu nuo gegužės 29 d. 10 val.;
 • asmenys, pasirinkęSistemos pagrindu priskirtas mokyklas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus.

 PAVIENIS PRIĖMIMAS 2023 m. bus vykdomas nuo gegužės 29 d. 10 val. Atsisakę priskirtų mokyklų asmenys, gali koreguoti Sistemoje pirminį prašymą, tačiau bus priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų. Atsisakytos vietos jiems nėra saugomos;

 MOKYKLOS KEITIMAS:

Pagrindiniam priėmimui prašymas Sistemoje registruojamas bendra tvarka. Nepatekus į pageidaujamą mokyklą, asmenys pirminį prašymą gali koreguoti ir dalyvauti pavieniame priėmime.

Jeigu iki rugpjūčio 31 d pasirinktose keisti mokyklose laisvų vietų neatsirado, prašymai Sistemoje „atmetami“;

Nuo rugsėjo 1 d. galima vėl koreguoti pirminį prašymą, nurodant mokyklas, kuriose yra laisvų vietų, arba laukiant laisvos vietos pageidaujamoje mokykloje. Tokie prašymai Sistemoje saugomi iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo pradžios.

SISTEMOS YPATUMAS – per mokslo metus galima registruoti TIK VIENĄ PRAŠYMĄ TAM PAČIAM MOKINIUI. Dėl šios priežasties, esant poreikiui, tais pačiais mokslo metais koreguojamas tik pirminis prašymas.

                                                                                                                                                    Švietimo skyrius, 2023 m.                                                                                                                                                                                 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • Ar galima autorizuotis Sistemoje iš anksto, t. y. iki oficialaus prašymų registravimo Sistemoje termino?

Galima. Instrukcija pateikta paskyros „Priėmimas į mokyklas“ skiltyje „Kaip užpildyti prašymą“ (pateiktis „Išankstinis užsiregistravimas priėmimo sistemoje“).

 • Kada reikia Sistemoje registruoti prašymus?

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą ir ją keičiant. Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose (iš priešmokyklinio į pradinio (mokykloms-darželiams netaikoma), iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio) mokyklų vadovams teikiami rašytiniai prašymai (Sistemoje šių prašymų registruoti nereikia).

 • Ar reikia Sistemoje registruoti prašymus, jeigu norima keisti mokyklą?

Priimant į savivaldybės mokyklas, vertinami tik Sistemoje užregistruoti prašymai. Prieš registruodami sistemoje prašymus, asmenys turi įsitikinti, kad pasirinktose mokyklose yra laisvų vietų. Tokius prašymus Švietimo skyriaus atsakingi darbuotojai Sistemoje priskirs mokyklai rankiniu būdu.

 • Kokias priskirtas mokyklas turi pasirinkti kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, registruodami Sistemoje prašymus?

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantiems asmenims nėra nustatyta priskirtų aptarnauti mokyklų. Šie asmenys mokyklas renkasi laisvai (ne daugiau 3). Rekomenduojama įvertinti mokyklų užpildomumo situacijas, kadangi minėti asmenys bus priimami tik po to, kai bus priimti miesto teritorijoje faktiškai gyvenantys asmenys. Jeigu pagrindinio priėmimo metu asmenys nepateks nė į vieną pasirinktą mokyklą, jiems sudaryta galimybė Sistemoje koreguoti prašymą ir pasirinkti kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

 • Jeigu mokyklų atstovai, tikrinantys faktines gyvenamąsias vietas, nebus įleidžiami į namus, kokį poveikį tai turės priėmimui?

Mokyklų tikrintojai, apklausę artimiausius prašyme nurodytu adresu gyvenančius asmenis (kaimynus), miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius, aktuos neįsileidimo ir apklausų rezultatus. Mokyklų mokinių priėmimo komisijos spręs dėl asmenų priėmimo. Prašymus užregistravę sistemoje asmenys turėtų būti patys suinteresuoti įrodyti prašymuose pateiktų duomenų teisingumą.

 • Jeigu vaikas, gyvenantis Klaipėdos rajono savivaldybėje, baigia pradinio ugdymo programą Klaipėdos miesto mokykloje ir nori tęsti mokslus toje pačioje mokykloje, ar gali būti, kad vaikas tiesiog nebus perkeltas į pagrindinio ugdymo programą, jei jis ne Klaipėdos miesto gyventojas?

Jeigu planuojama tęsti vaiko mokymą pagal pagrindinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje, jam teikiama pirmenybė prieš naujai priimamus vaikus, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Rašytinis prašymas mokytis aukštesnėje klasėje turi būti teikiamas mokyklos vadovui.

 • Kaip registruoti Sistemoje prašymą, jeigu nėra galimybės autorizuotis per e. valdžios vartus?

Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės), teikia rašytinius prašymus Savivaldybės vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda) Savivaldybės priėmimo komisijai. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, pareiškėjų prašymus sistemoje registruos atsakingas Švietimo skyriaus specialistas.

 • Kur galima susipažinti su mokyklų vykdomomis ugdymo programomis, specializuotomis ugdymo kryptimis, motyvacijų vertinimų reikalavimais ir kita priėmimo informacija?

Mokyklos savo interneto svetainėse privalo skelbti aktualią su asmenų priėmimu susijusią informaciją apie prašymų registravimą Sistemoje, pagrindinių, pavienių priėmimų bei motyvacijos vertinimų organizavimo ir vykdymo tvarkas, terminus, apie priimtų asmenų dokumentų priėmimo vietas ir datas, apie mokyklai nustatytas klases ir mokinių skaičius jose, apie priskirtas aptarnavimo teritorijas, Priėmimo komisijų ir mokyklų vadovų įgaliojimus, apie nenumatytų priėmimo atvejų nagrinėjimo tvarkas. Taip pat turi viešinti gautų prašymų, priimtų asmenų ir laisvų vietų skaičių per 2 darbo dienas, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir laisvų vietų skaičių nuolat pavienio priėmimo metu.

 • Ar 4 klasės mokinys, pereidamas į tos pačios mokyklos 5-ąją klasę, pateks į tos pačios sudėties, t. y. buvusių klasiokų, klasę?

Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdo mokyklos vadovas. Tėvai savo pageidavimus gali išsakyti, tuo metu, kai pateiks mokyklai priėmimo dokumentus.

 • Ar prašyme nurodytų mokyklų eiliškumas turi įtakos priėmimui?

Mokyklų išdėstymo eiliškumas yra svarbus. Sistema pradžioje analizuoja prašymą pagal pirmąjį, vėliau pagal antrąjį ir trečiąjį pasirinkimą. Teritorinė mokykla neprivalo būti pirmoji. Asmenys eiliškumą sudėlioja pagal savo pageidavimus. Pirmasis numeris – labiausiai norima mokykla.

 • Kaip užbaigti pildyti nepabaigtą prašymą (būsena "rengiama")?

Reikia asmeniniais slaptažodžiais prisijungti prie sistemos. Aktyvuoti nuorodą "Mano prašymai" ir, paspaudus "pieštuką", užpildyti likusius neužpildytus duomenis. Teisingai užpildytas prašymas žymimas būsena "užregistruota".

 • Jeigu blogai pasirinkta klasė, ar galima užregistruotą prašymą koreguoti?

Klasių ir mokslo metų koregavimo funkcija sistemoje nenumatyta. Tokiu atveju užregistruotą prašymą reikia ištrinti ir pildyti naują prašymą.

 • Kas gali pakonsultuoti dėl prašymų pildymo ar priėmimo Sistemos pagrindu organizavimo tvarkos ir terminų?

Galima konsultuotis su Švietimo skyriaus specialistais ir mokyklų darbuotojais, kurių kontaktai pateikti Savivaldybės svetainės skiltyje "Priėmimas į mokyklas" nuoroda "Priėmimo dokumentai. Konsultantai".